Intro to the Semantic Web

מודעות פרסומת

ידע

ידע אישי מתייחס לאוסף תובנות ותפיסות של האיש.

האנשים השונים חולקים ביניהם תפיסות דומות לגבי חלקי עולמם.

אוסף כל התפיסות השונות וכל פיסות המידע הוא מעין מאגר ידע עולמי.